Leczenie1Leczenie radykalne

Lecznie radykalne opiera się na założeniu, iż ma ono doprowadzić do wyleczenia pacjenta. Oznacza to, iż postępowanie lecznicze będzie miało na celu zniszczenie wszystkich komórek raka w organizmie chorego.

Ze względu na fakt, że metody onkologicznego leczenia radykalnego są obarczone ryzykiem wystąpienia niejednokrotnie poważnych skutków ubocznych / powikłań - kwalifikacja pacjenta do takiego leczenia powinna być bardzo staranna.

Zazwyczaj najważniejszymi czynnikami wpływającymi na decyzję o możliwości leczenia radykalnego pacjenta chorego na nowotwór złośliwy są :
  • stopień zaawansowania choroby nowotworowej (wielkość guza pierwotnego, fakt czy nacieka narządy sąsiednie lub obecne są przerzuty w węzłach chłonnych lub innych narządach)
  • umiejscowienie guza (np. w jakim narządzie się znajduje i w jakiej odległości od struktur krytycznych dla funkcjonowania organizmu)
  • rodzaj nowotworu (czy jest to guz lity - jeśli tak, to jaki jest jego rodzaj / z jakiej tkanki się wywodzi i jaki jest jego stopień złośliwości , czy też jest to nowotwór hematologiczny)
  • stan zdrowia chorego (stopień sprawności oraz obecność ewentualnych innych niż nowotwór chorób współistniejących i ich nasilenie)

Zakwalifikowanie "na siłę" pacjenta ze zbyt zaawansowaną chorobą nowotworową (lub w złym stanie ogólnym) do agresywnego i często obciążającego leczenia radykalnego może doprowadzić do niepotrzebnego obniżenia jakości jego życia, poważnych powikłań a nawet zgonu, przy jednoczesnym braku szans na osiągnięcie efektu pożądanego - tj. wyleczenia.

Z drugiej strony brak udowodnionych przeciwwskazań do leczenia radykalnego - popartych kompletem badań np. :
  • obrazowych - np. tomografia komputerowa, rezonans, USG
  • inwazyjnych - np. bronchoskopia, wideotorakoskopia
  • innych / internistycznych - według potrzeb

powinien zawsze kwalifikować do specjalistycznego leczenia radykalnego. Rezygnacja z tego rodzaju leczenia może pozbawić chorego szansy na wyleczenie.

Dlatego tak ogromną wagę ma bardzo dokładna ocena zasięgu choroby oraz jej rodzaj, jak i właściwa ocena stanu ogólnego pacjenta.

Leczenie paliatywne

Leczenie paliatywne opiera się na założeniu (popartym dowodami uzyskanymi metodami np. wyżej wymienionymi), że wyeliminowanie wszystkich komórek nowotworu z organizmu chorego nie jest niestety już możliwe.

W związku z powyższym leczenie paliatywne ma przede wszystkim na celu poprawę jakości życia chorego (złagodzenie objawów powodowanych przez nowotwór), ale i - często - wydłużenie pozostałego okresu przeżycia.

W leczeniu paliatywnym stosuje się podobne techniki leczenia jak w radykalnym, jednak o mniejszej intensywności - mają one poprawić jakość życia chorego, a nie ją pogorszyć (np. skutkami ubocznymi / silnymi powikłaniami). 


Autor: M.Kręczkowska
Poprawność merytoryczną treści niniejszego artykułu sprawdził i zatwierdził: dr n. med Tomasz Sarosiek - lekarz onkolog.

 
Fundacja Onkologiczna DSS

z siedzibą we Wrocławiu
ul. Legnicka 76

Adres do korespondencji:
54-060 Wrocław, ul. Górecka 99B
email 36 36 fundacja@fundacja-onkologiczna.pl
KRS: 0000499246   REGON: 022407411
NIP: 8943054114

Rachunek bankowy:
71 1940 1076 3131 0619 0000 0000